کتب نوشته شده در نقد بابیت و بهائیت


به برخی از کتب که در رد بابیت و بهائیت نوشته شده است، اشاره می‏ شود:

1.      اعترافات کینیازدالگورکی جاسوس روسیه.

2.       اعترافات و گزارشات پرنس دالگورکی (مرتضی احمد «آ»).

3.       بی بهایی باب و بها (محمدعلی خادمی).

4.       فلسفه‏ ی نیکو (میرزا حسن نیکو).

5.      خاتمیت (علی امیرپور)

        پیام پدر (فضل الله مهتدی)...


       

        4 شب جمعه (جلال الدین دری).

8.      دزد بگیر (شیخ علی ابیوردی).

9.      جمال ابهی (عبدالکریم موسوی اردبیلی).

10.  بز بگیر و شور شوقی (محمدباقر دادخواه).

11.  فرق و ادیان، قسمت دوم و سوم (محمد مردانی).

12.  محاکمه و بررسی باب و بها (دکتر ح - م - ت).

13.  کشف الحیل (عبدالحسین آیتی، «آواره»).

14.  مفتاح باب الابواب (زعیم الدوله تبریزی).

15.  مزدوران استعمار در لباس مذهب (سید ضیاء روحانی).

16.  امشی به حشرات بهائی (سید محمد مهدی مرتضوی).

17.  ساخته‏ های بهائیت (انور ودود).

18.  نامه‏ ای از سن پالو (امان الله شفا).


19.  بارقه‏ ی حقیقت (خانم قدس ایران)

20.  بهایی چه می‏ گوید؟ (آیت الله جواد تهرانی).

21.  خاطرات صبحی (فضل الله مهتدی).

22.  سیری در کتاب‏های بهائیان (رضا سلطان زاده).

23.  بهائیت یا جنایت عجیب (سید مهدی رضوی).

24.  تاریخ جامعه بهائیت از نوماسونی (بهرام افراسیابی).

25.  رهبران وادی ضلالت (سید مصطفی حسینی طباطبایی).

26.  بهائیان (سید محمدتقی نجفی مقدم)...


27.  پای سخنان پدر (محمد جعفر امامی).

28.  بابی‏گری و بهایی‏گری (محمد محمدی اشتهاردی).

29.  خلاصه ‏ی همراه در احوالات باب و بها (محمد مردانی).

30.  خاتمیت از نظر قرآن و حدیث و عقل (آیة الله سبحانی).

1.        ایقاظ (صالح اقتصاد مراغه ای)

2.    آثار مهناز رئوفی

1.       در جستجوی حقیقت (علیرضا روزبهانی بروجردی)

     گفتار خوش یارقلی (محمد بن اسماعیل محلاتی غروی)