بهائیت از جمله فرقه هایی است که ادعا می کند به توحید اعتقاد دارد؛ این در حالیست که رهبر اول ایشان (میرزا حسینعلی نوری)، -علاوه بر ادعای پیامبری- طبق چندین مدرکی که از بهائیان موجود است ادعای خدایی کرده.


چگونه ممکن است شخصی ادعای پیامبری داشته باشد و در عین حال ادعای خدایی نیز داشته باشد.

چنین حالتی برای هیچ یک از پیامبران و ادیان الهی پیش نیامده است.