اسامی حروف حی (حواریون باب؟!)


     1-  ملا حسین بشرویه ای: وی نخستین کسی بود که به علیمحمد شیرازی (باب) پیوست؛ از سوی باب، ملقب به «اول من آمن» و «باب الباب» شد. وی نقش مهمی را در میان پیروان و طرفداران باب ایفا کرده است به اندازه ای که باب، او را رجعت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) معرفی می کند. او فرمانده نبرد میان بابیان و مسلمانان در قلعه طبرسی مازندران بود و در همین نبرد کشته شد؛

      2-  میرزا محمد حسن بشرویه ای: (برادر کوچک ملا حسین) در قلعه طبرسی به قتل رسید؛     3-  میرزا محمد باقر بشرویه ای (خواهر زاده ملا حسین) در قلعه طبرسی کشته شد؛

      4-  ملاعلی بسطامی؛

      5-  ملا خدابخش قوچانی؛

      6-  ملا حسن بجستانی: وی همان کسی است که به علت تمجید های بی جای باب از بابیت رویگردان شد.

      7-  سید حسین یزدی؛

      8-  میرزا محمد روضه خوان یزدی؛

      9-  سعید هندی: این فرد برای تبلیغ به هند رفت ولی دیگر باز نگشت و خبری از وی نشد.

10- ملا محمود خوئی؛

11- ملا جلیل ارومی؛

12- ملا ابدال مراغه ای؛

13- ملا باقر تبریزی؛

14- ملا یوسف اردبیلی؛

15- میرزا هادی قزوینی: وی فرزند ملا عبدالوهاب قزوینی میزبان شیخ احمد احسائی است؛

16- میرزا محمد علی قزوینی: او فرزند ملا عبدالوهاب قزوینی و شوهر خواهر قرةالعین بود؛

17- ملا محمد علی بار فروشی ملقب به قدوس: او در رده مهم ترین اصحاب علیمحمد شیرازی به شمار می رود وی پس از مرگ ملاحسین بشرویه ای در قلعه طبرسی، فرماندهی قعله را به عهده گرفت؛


قرةالعین


18- زرین تاج قزوینی (قرةالعین): فاطمه بیگم، ام سلمه، زرین تاج برغانی قزوینی که هوادارانش او را قرةالعین و طاهره لقب دانده اند، تنها زن موجود در حروف حی می باشد. وی نقش بسیار مهمی در واقعه بدشت داشت او بود که نسخ اسلام را اعلام کرد و ... سرانجام در جمادی الثانیه 1265 ق در منطقه نور مازندران بازداشت شد و پس از سه سال حبس، در ذیقعده 1268 ق در باغ ایلخانی اعدام و جسدش در همان باغ به چاه انداخته شد.

علیمحمد شیرازی این هجده نفر را «حروف حی» نامید؛ به این دلیل که عدد 18 در حروف ابجد، با عدد «حی» برابر است. این تعداد به اضافه خود علیمحمد شیرازی، عدد نوزده را تشکیل می دهند که در نزد بابیان و بالتبع بهائیان عدد مقدسی است.