میرزا حسینعلی نوری ملقب به بهاءالله، پیامبر خود خوانده بهائیت است که فقط به ادعای پیامبری بسنده نکرده و ادعای خدایی نمود. بنابر شواهدی که در آثار اوست، به خدایی نیز راضی نشد و خود را مربی و منشأ خدایی خدایان دیگر معرفی کرد.