خدای خدایان


از جمله ادعاهای حسینعلی نوری رهبر بهائیان ادعای خداییست، لکن به این هم قانع نشده و ادعای فراتر از خدایی می کند و خود را خدای خدایان معرفی می کند...                      

 


 

قبر میرزا حسینعلی نوری (بهاءالله) در عکا که قبله بهائیان است

وی در قصیده ای، این گونه می گوید:«... کُلُّ الأُلوه مِن رَشَحِ أَمری تَأَلَّهَت و کُلُّ الرُّبوب مِن طَفحِ حُکمِی تَرَبَّت...» ترجمه: همه معبود ها از ترشح امر من معبود شده اند و همه خدایان از ظرف لبریز و پر خدایی من به خدایی رسیده اند. [1]

حال باید پرسید کسی که ادعای خدایی، یا خدایی خدایان را دارد چرا نمی تواند مرگ را از خود دفع کند؟ (زیرا او در سال 1309 ق-1892 م در شهر عکا مجبور به ترک این دنیا شد) لازم به ذکر است که این سخن اولین بار نیست که بیان شده بلکه قبلآ از کسی، که از بهاءالله بسیار قدرتمند تر بوده نیز شنیده شده است؛ او فرعون است که گفت: «انا ربکم الأعلی» و البته او نیز نتوانست مرگ را از خود دفع کند و در نیل غرق شد.

 [1] - مکاتیب، ج 2، صفحه 252