آشنایی اجمالی با تاریخ های مهم بهائیت


 

   ربیع الاول 1268: قتل امیر کبیر با توطئه عمّال استبداد و استعمار و صدارت میرزا آقا خان نوری (تحت الحمایه انگلیس و دوست بهاء) و بازگشت بهاء در رجب 1268 از عراق به دعوت نوری؛

 

     شوال 1268: ترور نافرجام ناصر الدین شاه توسط بابیان و دستگیری سران آن ها از جمله بهاء به اتهام همدستی با ضاربین و قتل محبوسین و آزادی بهاء از زندان با فشار سفیر روس در ایران (پرنس دالگورکی) و تبعید وی تحت الحفظ غلامان سفارت به عراق...

 

 

 

امیر کبیر

 

   

ذی القعده 1279: تبعید بهاء توسط عثمانی از بغداد به اسلامبول در اثر فشار دولت ایران؛

 

    رجب 1280: تبعید بهاء و صبح ازل به ادرنه و ادعای رسمی بهاء سه سال بعد مبنی بر این که او همان موعود باب در بیان یعنی من یظهره الله است و تشدید نزاع بین او و برادر بر سر ریاست بابیان و تجزیه بابیه به دو گروه ازلی و بهائی و اقدام طرفین به توهین و ترور و افشای اسرار یکدیگر؛

 

    ربیع الثانی 1285: تبعید بهاء و ازل به عکا و قبرس؛

 

    1286: نگارش اقدس کتاب مقدس بهائیان توسط بهاء؛

 

    1309: مرگ بهاء و نزاع و دسته بندی شدید و دیرپای پسرانش محمد علی و عباس افندی بر سر ریاست بهائیان؛

 

      1327: سرنگونی عبدالحمید ثانی (سلطان ضد صهیونیسم عثمانی) بدست ژون ترک ها و آزادی فعالیت عباس افندی؛

 

      1329: سفر عباس افندی به اروپا و امریکا و نشان دادن چراغ سبز به سرمایه داری غرب؛

 

    1332: (1914 میلادی): جنگ جهانی اول و کمک عباس افندی و نزدیکانش به ارتش بریتانیا در جنگ با 

عثمانی؛

 

    محرم 1337: ثناگویی عباس افندی از عدالت و سیاست انگلیس در لوح باقروف پس از اشغال فلسطین توسط ارتش بریتانیا؛

 

    شعبان 1338: اعطاء لقب و نشان توسط دربار لندن به عباس افندی به پاس خدمت به امپراطوری؛

 

       ربیع الاول 1340: مرگ عباس افندی و شرکت مقامات عالی انگلیس در تشییع جنازه او و حمایت آنان از نوه و جانشینش (شوقی) در برابر رقبا؛

 

    1327 شمسی: تاسیس رژیم اشغال گر فلسطین و حمایت شوقی از آن؛

 

    1336شمسی: مرگ و دفن شوقی در لندن و آغاز دسته بندی های جدید و شدید؛

 

    1342شمسی: تشکیل اولین بیت العدل اعظم در فلسطین اشغالی.(1)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1. همه تاریخ ها جز آن چه استثناء شده قمری هستند.