مختصری در باره علیمحمد شیرازی


نام: سید علیمحمد شیرازی

نام پدر: سید محمد رضا معروف به سید محمد رضا بزاز

نام مادر: فاطمه بیگم

مکان تولد: شیراز      

سال تولد: 1235 هجری قمری


ادعا ها:

ادعای بابیت امام زمان[1]

ادعای مهدویت: وی در آغاز کتاب بیان، خود را حجت الهی عصر معرفی کرده است که در واقع اعلام مهدویت است:

      «در هر زمان، خداوند جل و عز، کتاب و حجتی از برای خلق مقدر فرموده و می فرماید و در سنه هزار و دویست و هفتاد از بعثت (مقصود وی، سال هزار و دویست و شصت است) رسول الله، کتاب را بیان، و حجت را ذات حروف سبع (علیمحمد که دارای هفت حرف است) قرار داد»[2]...ادعای رسالت و نبوت و مظهریت:

وی در کتاب دلائل سبعه که آن را در قلعه ماکو به نگارش در آورده چنین می گوید:

  «و نظر کن در فضل حضرت منتظر که چقدر رحمت خود را در حق مسلمین واسع فرموده تا آن که آن ها را نجات دهد. مقامی که اول خلق است و مظهر اننی انا الله چگونه خود را به اسم بابیت قائم آل محمد ص ظاهر فرموده و به احکام قرآن در کتاب اول حکم فرمود تا آن که مردم مضطرب نشوند از کتاب جدید و امر جدید و مشاهده کنند که این مشابه است با خود ایشان لعلّ محتجب نشوند و از آن چه از برای آن خلق شده اند، غافل نمانند.»[3]

ادعای الوهیت (خدایی)

در یکی از آثار خود آورده: «علی قبل نبیل (یعنی علیمحمد) ذات الله و کینونته» یعنی: علی محمد باب، ذات خدا و جوهر هستی اوست.[4]

مرگ: بیست و هشتم شعبان 1266 هجری قمری به دستور امیر کبیر- شهر تبریز[5] [6][1] - عبد الحمید اشراق خاوی، رساله امر و خلق ص 553

[2] - سید علیمحمد باب، بیان عربی، ص 3

[3] - سید علیمحمد باب، دلائل سبعه، ص 29

[4] - لوح هیکل الدین- ضمیمه بیانعربی- ص 5

[5] - ابوالقاسم افنان، چهار رساله تاریخی در باره قرةالعین، ص 42

[6] - مطالب به نقل از کتاب «در جستجوی حقیت»، تألیف استاد علی رضا روزبهانی می باشد.