آشنایی اجمالی با تاریخ های مهم بابیت


جمادی الاول 1260: ادعای «بابیت» توسط میرزا علیمحمد شیرازی معروف به «باب» در شیراز.

1261: ذکر عبارت «أشهد أنّ علیاً قَبلَ نَبیل بابُ بقیة الله» در اذان نماز جمعه در شیراز به دستور «باب» و واکنش تند مردم نسبت به آن و اقدام حاکم فارس [حسین خان] به توقیف و تنبیه «باب» و تکذیب «باب» ادعاهایش را در مسجد وکیل نزد علماء و مردم...    

 مسجد وکیل شیراز 


رمضان 1262: فرار «باب» به اصفهان و پذیرایی حاکم ارمنی شهر (معتمد الدوله) از او.

شعبان 1263: حبس «باب» در زندان ماکو و نگارش کتاب بیان توسط وی.

جمادی الاول 1264: انتقال «باب» به زندان چهریق و احضار وی به تبریز جهت مناظره علماء با او و شکست «باب» در مناظره و چوبکاری و توبه اش از ادعاها.

1264: تجمع بابیان در بِدشت شاهرود و حضور «قرة العین» بی حجاب و آراسته بین آن ها و اعلام الغاء دین اسلام با پشتیبانی «حسینعلی بهاء» و حمله مردم به بابیان با پخش خبر روابط نامشروع «قرة العین» با «بهاء» و ...

1265: وصایت «یحیی صبح ازل» برادر «بهاء» توسط «باب».

1265 -1266: آشوب خونین بابیان در نقاط مختلف ایران و سرکوبی آن توسط امیر کبیر.

شعبان 1266: اعدام «باب» در تبریز به حکم امیر و اقدام همو به تبعید «بهاء» به عراق پس از کشف توطئه بابیان برای ترور.